transocean coatings

Transocean coatings
+31 (0)58 - 212 95 45
info@zandleven.com

Disclaimer

Wettelijke voorwaarden


Door de Zandleven website te bezoeken erkent u dat alle inhoud ervan het intellectuele eigendom is van de Zandleven Groep, Snekertrekweg 57-59, 8912 AA Leeuwarden, Nederland; een vennootschap naar Nederlands recht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Door het gebruik van deze website, erkent u dat u onderstaande voorwaarden heeft gelezen, begrepen en overeengekomen om te voldoen aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat een van deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet als informatiebron.

1. Externe links
Weest u ervan bewust dat links naar andere websites (van derden) slechts bedoeld zijn als een extra service voor de bezoeker. De Zandleven Groep heeft geen controle over de websites van derden en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aangeboden informatie, producten of diensten. De Zandleven Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en kosten, van welke aard ook, gebaseerd op het gebruik van de informatie, producten of diensten van anderen.

2. Intellectueel eigendom
2. Alle informatie op deze website ( inclusief alle coating-technische documenten, grafieken, foto's) zijn eigendom van de Zandleven Groep en zijn derhalve wettelijk beschermd betreffende copyrights op het moment dat ze op de site geplaatst zijn.

3. Merkenrecht
3. Zowel het logo, de erlenmeijer, als de naam Zandleven zijn geregistreerde handelsmerken.
Alle productnamen zijn eveneens Europees geregistreerde handelsmerken en derhalve eigendom van de Zandleven Groep.

4. Copyright
Het kopiëren, wijzigen of opnemen in enig ander werk, deels of in zijn geheel van de informatie, materiaal of afbeeldingen op deze website in welke vorm dan ook, is verboden.

U mag alleen voor persoonlijk, niet-commerciële doeleinden, documenten afdrukken, opslaan of downloaden
of informatie kopiëren om het te kunnen verzenden zonder enig commercieel doel naar derden ter informatie. op voorwaarde dat u erkent en waar nodig vermeldt dat De Zandleven Groep de bron en intellectueel eigenaar is van het materiaal en dat u de derde partij op de hoogte stelt dat deze voorwaarden ook op hen van toepassing zijn en dat zij zich moeten houden aan bovengenoemde voorwaarden..

Elk ander gebruik van intellectueel eigendom op deze website is verboden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Zandleven Groep is verkregen. Alle rechten zijn voorbehouden

5. Disclaimer
a. Alle informatie, voorbeelden en aanbevelingen, en alle informatie in de downloads zijn met de grootste zorg samengesteld en worden volkomen te goeder trouw aangeboden.
Deze informatie wordt verondersteld juist te zijn op de datum waarop u deze bekijkt en/of op de aangegeven datum van uitgifte maar de De Zandleven Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid over de juistheid of volledigheid van deze informatie.

b. De Zandleven Groep sluit, tot het wettelijk maximum toelaatbare, elke verklaring, garantie, aansprakelijkheid, verplichting en voorwaarde (al dan niet expliciet of impliciet voortgekomen uit een contract, statuut of op andere wijze en ongeacht de nalatigheid van de Zandleven Groep of van een van haar aangesloten bedrijven of filialen, hun werknemers of vertegenwoordigers) met betrekking tot of in verband met de informatie, materiaal of afbeeldingen op deze website uitdrukkelijk uit.

c. De informatie op deze website wordt u aangeboden op voorwaarde dat u of elke andere ontvanger van deze informatie hun eigen beslissingen nemen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel voorafgaand aan het gebruik van deze informatie. In geen geval is De Zandleven Groep of haar aangesloten bedrijven en gelieerde ondernemingen verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik of op grond van de informatie of een product waarnaar in deze website wordt verwezen.
d. De informatie, materialen en grafieken zijn beschikbaar op deze website kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

6. Verkoop- & Leveringsvoorwaarden
Tenzij anders is aangegeven zijn verkoop en levering van alle producten, adviezen en technische informatie onderworpen aan de De Verkoop- & Leveringsvoorwaarden (uitgegeven 2003) van de VVVF, de branchevereniging voor verf- en drukwerkfabrikanten. Zandleven is lid van de VVVF. De Verkoop- & Leveringsvoorwaarden zijn vastgelegd in een apart document en is te downloaden van de website.